وب‌نوشته‌ها

هر چه روی برو؛ مرو راه خلاف دوستی

هر چـــــه کنـــی بکُن؛ مکــــن ترک من ای نگـــــــار مـن
هر چــــه بَری ببر؛ مـَــبَــــر سنـــــگ‌دلی به کـــــار مـــن

هـــــر چــــه هِلی بِهِل؛ مَهِل پـرده به روی چون قمر
هر چـــــه دری بِــــدر؛ مــدر پرده‌ی اعتبـــــــــــار من

هر چـــه کِشــی بِکِــــش؛ مَکِـــــش باده به بزم مدعـــی
هر چــــــه خوری بخور؛ مخــــور خون من ای نگــــــار من

هـــــر چــــه دهی بــــده؛ مده زلف به باد ای صنـم
هـــــر چــــــه نهی بنه؛ منـــه پای به رهگــــذار من

هر چه کُشی بکُش؛ مکُــش صید حرم که نیست خوش
هــــــــــر چه شوی بشو؛ مــــشو تشنه به خون زار من

هـــــر چـــــه بُـــری ببُـــــر؛ مبُـر رشتــه‌ی الفت مــرا
هــــر چـــــه کنــــی بکن؛ مکن خــــانه‌ی اختیار من

هر چه رَوی بُـــرو؛ مـَــرو راه خــــلاف دوستی
هر چه زنـــی بزن؛ مـــزن طعنه به روزگار من

شوریده شیرازی


مطالب دیگری از همین وب‌لاگ در زمینه‌ی شوریده شیرازیبخوانید.
سه شنبه بیست و نهم فروردین 1391 - داود شجاع‌الدينی اردكانی -